New Sky ' Blog

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Clock

Website Giáo dục

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Website học tiếng Anh

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Link Website

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Giỏ hoa đẹp

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Ý nghĩa cuộc sống

Báo mới

Free Kiss MySpace Cursors at www.totallyfreecursors.com

Giới thiệu tổ ngoại Ngữ

Photobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Photobucket PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
Tổ Anh Văn là một gia đình đoàn kết, tâm huyết với nghề. Có ý thức kỷ luật và với tinh thần trách nhiệm cao nên luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

english 8-- period 91

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: English Group (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:02' 24-04-2013
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
WELCOME THE TEACHERS AND STUDENTS
Teacher: Nguyen Thi Ha
Trò chơi Pelmanism
Các ô chữ từ 1 đến 6 là động từ ở dạng nguyên mẫu.
Các ô chữ từ A đến F là động từ ở dạng quá khứ phân từ.
Lần lượt mỗi nhóm chọn hai thẻ. Nếu khớp nhau ( Vd: do-done) thì được tính điểm. Nếu không khớp ,lật úp lại như cũ và tiếp tục trò chơi cho đến khi tất cả các thẻ được lật.
Nhóm nào được nhiều điểm hơn thì thắng.
Jerry
Tom
1
speak
PELMANISM
2
build
3
do
4
make
5
eat
6
translate
A
done
B
eaten
C
spoken
D
translated
E
built
F
made
Jerry
Tom
speak
PELMANISM
build
do
make
eat
translate
done
eaten
spoken
translated
built
made

Friday, April 12th, 2013
Period 91: Revision
Friday, April 12th, 2013
Period 91: Revision
Passive Form:
Passive Form:
a. Egypt exports cotton to many countries.
Cotton is exported to many countries by Egypt.
b. Bell invented the telephone in 1876.
The telephone was invented by Bell in 1876.
Example:
S
V
O
A
S
V
O
A
Passive Form:
c. They have built a new church near my house.
S
V
O
A
A new church has just been built near my house.
Something must be done for these poor men.
d. Someone must do something for these poor men.
S
V
O
A
Period 91: Revision
I. Passive form:
1. Change the following sentences into Passive
a. People speak English and France in Canada.
English and France are spoken in Canada .
b. Jack London wrote the novel “ Martin Idon” .
The novel “ Martin Idon was written by Jack London.
c. We will take an English test next Monday
An English test will be taken next Monday.
Her homework has been done
d. She has finished her homework.
e. Did Lan do her homework last night?
Was Lan’s homework done last night?
2.Write the full sentences using the words given.
a. Vegetables /grow / his small garden.
Vegetables are grown in his small garden.
b. A note / write / on the board / Mai / yesterday.
A note was written on the board by Mai yesterday.
c. A computer game/ play/ Ba/ since 8 o’clock.
A computer game has been played by Ba since 8 o’clock.
d. The waste paper/ recycle/ in a local/ factory/ tomorrow.
The waste paper will be recycled in a local factory tomorrow.
e. English /speak / all over the world / everyday.
English is spoken all over the world everyday.
II. Reported speech:
1. The present simple
2. The present progressive
3. will
4. must
5. can
6. this
7. now
8. here
9. today
10. tomorrow
11 yesterday
a. could
b. had to
c. The past simple
d. would
e. The past progressive
f, that day
g, the day before
h, that
i, the next day
j, then
k, there
A (indirect speech)
B(direct speech)
II. Reported speech
Reported speech
Nam said to Lan, “I am a student.”
 Nam told Lan (that) he was a student.
 S + said (that) + S +
told S.O (that)
- was/ were
- could/ would/ had to..
- V2/ Ved
- didn’t + V1
a) Statements:
He said to Lan, “Are you a new student ?”
He asked Lan if / whether she was a new student.
S + asked (S.O) + if/ whether +S +

- was/ were
- V2/ Ved
......
- could/ would/...
Yes/ No Questions:
Change the following sentences into Reported speech:
1. “ You are my best friends.”, Jane said to us.
 Jane told us (that) we were her best friends.
2. “ I can’t go out after 8 p.m”. Hoa said
3. Judy said, “ I have to wear uniform when I am at school”.
4. Thanh said to her teacher,“ Will I finish my exercise at home?”.
5. I asked Nam, “ Are you free tonight?”
 I asked Nam if he was free that night.
Alligator
1
2
3
4
6
7
8
5
Lion
Lucky Numbers
I win!
I win!
“ You are my best friends.”, Jane said to us.
 Jane told us (that) we were her best friends.
Thanh said to her teacher,
“ Will I finish my exercise at home?”.
Thanh asked her teacher if/ whether she would finish her home work at home.
Lucky Number!
Judy said, “ I have to wear uniform when I am at school”.
Judy said (that) he had to wear uniform when he was at school..
Lucky Number!
I asked Nam, “ Are you free tonight?”
 I asked Nam if he was free that night .
“I can’t go out after 8 p.m”. Hoa said
 Hoa said (that) she couldn’t go out after 8 p.m.
Lucky Number!
Change the following sentences into Reported speech:
1. “ You are my best friends.”, Jane said to us.
 Jane told us (that) we were her best friends.
2. “ I can’t go out after 8 p.m”. Hoa said
3. Judy said, “ I have to wear uniform when I am at school”.
 Hoa said (that) she could’t go out after 8 p.m.
 Judy said (that) he had to wear uniform when he was at school.
4. Thanh said to her teacher,“ Will I finish my exercise at home?”.
 Thanh asked her teacher if/ whether she would finish her home work at home.
5. I asked Nam, “ Are you free tonight?”
 I asked Nam if he was free that night.
*Compound words
A rice - cooking festival
A water – fetching contest
a/ an + Noun - V-ing
Form:
a, This is a farm which grows vegetables.
 This is ...........................................
b. Thong Nhat is a factory which produces bicycles.
 Thong Nhat is ..............................
c. It is a company which imports sugar.
 It is ................................................
d. Viet Nam is a country which exports coffee.
 Viet Nam is ...........................................
e. This is a machine which is used to dry fruit.
 This is a ...............................................
Complete the sentences, using compound words
a vegetable – growing farm
a bicycle – producing factory
a sugar – importing company.
a coffee – exporting country.
a fruit – drying machine.
Choose the correct answer
1.Christmas songs ...............for people hundreds years ago.
2. Letters ...................all over the world every month.
3. A new school……………near my house since May
4. A new train.........................next year.
5. He said he……………..visit England the next day.
A. were performed
B. is performed
C. will be performed
A. were written
B. are written
C. have been written
A. has built
B. have been built
C. has been built
A. will be made
B. is made
C. was made
A. will
B. would
C. was
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6. Trung asked Minh ..............he lived in Quang Nam province.
A. if
B. does
C. that
8. Millions of Christmas cards ..................every year.
A. send
B. are sent
C. was sent
8. A contest in which partcicipants have to fetch water form the river is called ....................contest.
A. water - fetch
B. fetching - water
C. water - fetching
9. She asked me ............................... An English – Vietnamese dictionary.
A. If I have
B. If I had
C. Whether I have
10. Have you ever been to a .................................festival?
A. bull - fight
B. bull - fighting
C. fighting - bull
Friday, April 12th, 2013
Period 91: Revision
I. Passive forms:
S + be + PP + ( by + O)
1. Simple Present:
S + am/ is/ are + PP + ( by + O)
S + was/ were + PP + ( by + O)
2. Simple Present:
3. Present Perfect:
S + have/ has + been + PP + ( by + O)
4. Modal verbs:
S + can/ will/ must...+ be + PP + ( by + O)
II. Reported Speech:
1. Statements:
S + said/ told S.O (that) + S + V ( lùi 1 thì)
2. Yes/ No questions:
S + asked (S.) + if/ whether + S + V ( lùi 1 thì)
III. Compound words:
a/ an + N (singular) – V-ing

Review grammar notes
Complete all exercises in workbook.
3. Prepare for: Passive Form ( Past Tenses)
THANKS FOR YOUR ATTENTION
Goodbye.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng 7Z và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓